Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die BV FENIXX (- KBO 0737.517.526) met een andere partij (hierna 'klant') aangaat, alsook elke factuur die zij opmaakt.
 2. Door een overeenkomst af te sluiten met FENIXX erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. De klant doet afstand van zijn eventuele eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

2. Offertes

 1. Alle offertes van FENIXX zijn gebaseerd op informatie die door de klant wordt aangeleverd op basis van een eerste bevraging van FENIXX. FENIXX is voor het bepalen van de omvang van haar opdracht afhankelijk van deze informatie. Zij is niet verantwoordelijk voor latere aanpassingen in de prijzen of werkzaamheden indien deze noodzakelijk zijn wegens het ontbreken van relevantie informatie.
 2. Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vanwege FENIXX vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig. FENIXX is alleen gebonden tot uitvoering van een offerte op voorwaarde dat de klant schriftelijk en binnen de 30 dagen na offertedatum zijn akkoord heeft bevestigd.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van FENIXX of bij (begin van) uitvoering van de verbintenissen door haar aangegaan.
 4. De prijzen in de offertes zijn steeds exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Ze zijn ook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Elke verandering aan de overeenkomst zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord van beide partijen, uitgezonderd aanpassingen die dienen ter rechtzetting van een eerdere kennelijke vergissing of verschrijving door FENIXX. Deze aanpassingen kunnen zonder meer gebeuren, de eerdere vergissing of verschrijving is niet aan FENIXX tegenstelbaar.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst aangegaan tussen partijen geldt voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud of de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. FENIXX besteedt haar beste zorgen aan de uitvoering van de opdracht.
 3. FENIXX is actief als interieurarchitect. Haar opdracht is steeds hiertoe beperkt en omvat nooit gespecialiseerde studies en/of onderzoeken zoals (maar niet beperkt tot) stabiliteit, asbest, HVAC, elektriciteit, akoestiek en EPB. Evenmin treedt zij op als veiligheidscoördinator, ingenieur of architect-ingenieur.
 4. FENIXX staat de Klant bij met advies, maar handelt op geen enkel ogenblik in diens naam en voor diens rekening. Evenmin verleent zij advies inzake meldings- en/of vergunningsplichten, waarvoor zij indien nodig de Klant doorverwijst naar een gespecialiseerde derde partij.
 5. Indien de goede uitvoering dit vereist, kan FENIXX bepaalde werken door derden laten verrichten. Door aanvaarding van deze voorwaarden vertrouwt de klant op de keuze in partner(s) door FENIXX.
 6. FENIXX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door laattijdige mededeling van gegevens of door mededeling van onjuiste of onvolledige gegevens. Behoudens schriftelijk afwijkend beding is FENIXX niet belast met het onderzoek naar de correctheid of volledigheid van de haar ter beschikking gestelde gegevens en documenten. Deze gegevens blijven ter beschikking van FENIXX zolang de werken duren, inclusief de eventuele wettelijke aansprakelijkheidsperiode na afwerking van een opdracht.
 7. Tenzij anders overeengekomen, geldt de opdracht van FENIXX voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen vanaf het moment dat deze drie maanden loopt en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzeg gaat in op de eerste van een kalendermaand, waarbij de opzegging moet gebeuren minstens 30 dagen voor die beoogde datum. In deze opzegperiode blijven de aangegane verbintenissen, waaronder betalingsverbintenissen, gelden.
 8. FENIXX mag naar opgeleverde projecten verwijzen als referentie voor eigen promotiedoeleinden. Zij respecteert uiteraard de privacy van de klant en zal er zorg voor dragen dat hiermee geen vertrouwelijke of interne (persoons)gegevens openbaar worden gemaakt.
 9. Tenzij dit niet mogelijk of gepast is, heeft FENIXX te allen tijde het recht om haar naam op of bij het eindproduct te (laten) vermelden of verwijderen.
 10. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FENIXX haar werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

4. Betaling

 1. Facturen worden per e-mail of gewone post aan de klant bezorgd.
 2. Facturen vervallen, behoudens andersluidende afspraak, 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Protest tegen een factuur moet binnen 14 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. Bij gebrek aan reactie binnen deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.
 4. Elke niet-betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning verwijlinteresten teweeg op het laattijdig betaald bedrag aan de rentevoet uit de wet van 02.08.2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor particuliere klanten zijn deze interesten pas opeisbaar vanaf de dag na een eerste kosteloze herinnering, overeenkomstig Boek XIX WER.
 5. FENIXX heeft bij een onbetaalde factuur ook recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het laattijdig betaalde factuurbedrag, onverminderd haar recht eventuele gerechtskosten te vorderen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt of een grotere vergoeding indien grotere schade kan worden aangetoond. Voor particuliere klanten is het bedrag van forfaitaire schadevergoeding afhankelijk van het bedrag van de factuur en zal deze worden berekend overeenkomstig art. XIX.4, 2° WER, met een minimum van 20 en een maximum van 2.000 EUR.
 6. Het niet tijdig betalen van een factuur maakt alle facturen opzichtens de klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht hun vervaldatum.

5. Aansprakelijkheid

 1. FENIXX is enkel verantwoordelijk voor gebreken die bestonden op het ogenblik van de oplevering van het project. Problemen die ontstaan in de geleverde producten of diensten door toedoen van de klant of een derde en/of slechts na het opleveren vormen geen grond tot aansprakelijkheid in hoofde van FENIXX.
 2. Klachten moeten worden gemeld binnen de 8 dagen na ontdekking ervan door de klant. Gebeurt dit niet, dan wordt de klacht als onbestaande beschouwd.
 3. Elke vordering van de klant verjaart na zes maanden vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Deze termijn kan niet worden geschorst of gestuit behalve op de wijzen voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
 4. FENIXX is niet aansprakelijk voor fouten van haar bestuurders, aangestelden of werknemers.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan fraude of opzet van FENIXX of haar ondergeschikten.
 6. FENIXX kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat de klant ondervindt ten gevolge van overmacht (bv.: stroompanne, blikseminslag, netwerk storing).
 7. FENIXX is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Zij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverd materiaal.
 8. De Klant erkent dat materiaalkeuzes die zij maakt, in overleg met FENIXX, betrekking kunnen hebben op natuurproducten die onderhevig zijn aan kleur-, nerf-, tint-, vorm- en andere verschillen. Dergelijke onregelmatigheden zijn inherent aan de keuze voor ecologische en/of natuurproducten en kunnen geenszins leiden tot aansprakelijkheid van FENIXX.
 9. FENIXX kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht voor de schade voortkomend uit het verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie wanneer de klant deze informatie niet heeft beveiligd of verzekerd.
 10. In geval van toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van FENIXX kan zij slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding van ten hoogste het factuurbedrag.
 11. Behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van FENIXX voor enige vordering steeds beperkt zijn tot het laagste van (i) het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van FENIXX in een voorkomend geval aanspraak geeft of (ii) de factuurwaarde van de opdracht.

6. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten

 1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht/licentie op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij al zijn verplichtingen opzichtens FENIXX heeft voldaan.
 2. Nadat de klant zijn verbintenissen opzichtens FENIXX heeft voldaan, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst voor de werken die specifiek ten behoeve van en in opdracht van hem zijn ontwikkeld. Onder dit gebruiksrecht heeft de klant het recht de werken te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. FENIXX is vrij om de knowhow, concepten, ontwerpen, kennis en vaardigheden te gebruiken die zij heeft verworven bij de uitvoering van deze overeenkomst, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Opschorting, verbreking en ontbinding

 1. Ingeval een partij nalaat zijn verbintenissen uit te voeren is de andere partij, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. De partij die zich hierop wenst te beroepen, dient eerst een aangetekende ingebrekestelling te versturen aan de partij die in gebreke blijft en een termijn van minstens veertien dagen te geven om het aangehaald gebrekkig handelen op te lossen.
 2. FENIXX kan de uitvoering van haar verbintenissen opschorten zolang een vervallen factuur niet is betaald. Enig nadeel dat hieruit voortvloeit is ten laste van de klant.
 3. In situaties van schriftelijk bewezen overmacht kan elke partij de overeenkomst eenzijdig schorsen of verbreken, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 4. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen ten laste van de andere partij wanneer de andere partij handelingen stelt die nadelig (kunnen) zijn voor haar.
 5. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij failliet is verklaard, toezicht van betaling heeft aangevraagd (o.a. gerechtelijke reorganisatie) of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren, minstens het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. Enig nadeel dat hieruit voortvloeit is ten laste van de insolvabele partij.
 6. In geval van vroegtijdige verbreking of ontbinding van de overeenkomst, zal FENIXX steeds de klant kunnen factureren voor hetgeen reeds gepresteerd werd in uitvoering van de overeenkomst. Onder geen enkel beding maakt de klant aanspraak op een terugbetaling van hetgeen reeds werd betaald aan FENIXX.
 7. Bij voortijdige verbreking van de overeenkomst of ontbinding wegens wanprestatie is de partij die verantwoordelijk is voor de beëindiging een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij gelijk aan 20% van het hoofdbedrag van de offerte, met een minimum van 500,00 EUR en onverminderd het recht om een hogere vergoeding te eisen indien de schade groter is. Dit geldt tevens onverminderd het recht van FENIXX om een vergoeding te vorderen van de externe kosten die zij heeft moeten dragen ten gunste van de klant.

8. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan FENIXX om persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in de overeenkomst. FENIXX behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 2. FENIXX kan persoonsgegevens van de klant gebruiken om de klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van FENIXX, evenementen gerelateerd aan haar werking, belangrijke nieuwsberichten,...
 3. Deze persoonsgegevens van de klant kunnen door FENIXX gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat FENIXX toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dit laten weten via [email protected]. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.
 4. De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan FENIXX te richten. FENIXX verbindt zich ertoe om binnen een termijn van 1 maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom FENIXX (niet) ingaat op verzoek van de klant. FENIXX behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.
 5. De klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.
 6. Voor meer informatie kan de Klant zich altijd wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. FENIXX behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. FENIXX brengt de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte. Bij gebrek aan reactie binnen veertien dagen na de kennisgeving wordt de opdrachtgever verondersteld akkoord te gaan met de wijzigingen.
 2. Indien de klant niet instemt met de beoogde aanpassing, is de klant gerechtigd de overeenkomst kosteloos te beëindigen binnen termijn van één maand mits hij een opzegtermijn van één maand respecteert. De klant dient in dat geval FENIXX per aangetekend schrijven in kennis te stellen van zijn opzegging. De opzegging gaat in op de 1ste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
 3. Afwijken van deze algemene voorwaarden, anders dan omschreven in art. 9.1-9.2, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Afwijkende bedingen vervangen enkel de voorwaarden waarvan zij afwijken, de overige voorwaarden blijven van toepassing.
 4. Als één of meerdere bepalingen van de overeenkomst of algemene voorwaarden zouden vervallen, om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van toepassing. De partijen overleggen om tot vervangende bepalingen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt nagestreefd.

10. Rechtsregeling

Het Belgisch recht is van toepassing. Het vredegerecht te Zoutleeuw en de rechtbanken te Leuven zijn exclusief bevoegd voor geschillen die zich zouden voordoen.